...
Dla rodziców

Wspieramy rozwój każdego dziecka
Zapewniamy dzieciom zajęcia prowadzone według autorskich metod, z wykorzystaniem popularnych metod pedagogicznych, w ,,Sali Doświadczania Świata" i dodatkowe. A także spotkania ze specjalistami dla Rodziców, dni adaptacyjne i wykwalifikowaną opiekę. W grupach integracyjnych oferujemy również stałą opiekę specjalistów, indywidualne programy wspierania rozwoju i inne.

Nasz Żłobek

Dowiedz się więcej o naszej pracy

Nasz Żłobek jest miejscem zapewniającym dzieciom opiekę, wychowanie i edukację w warunkach zbliżonych do domowych. Dbamy o harmonijny rozwój dziecka poprzez stworzenie warunków pobudzających dziecko do twórczej aktywności i stymulowanie wszystkich sfer rozwoju. Dzieciom specjalnej troski zapewniamy także zajęcia wspomagające rozwój, prowadzone przez specjalistów (psychologa, logopedę, fizjoterapeutę i pedagoga) i indywidualne programy do zajęć w domu. Różnorodność proponowanych zajęć daje dzieciom możliwość wyboru i odkrywania tkwiących w nich uzdolnień. Dobre wyposażenie w pomoce pedagogiczne i sprzęt rehabilitacyjny uatrakcyjniają dzieciom pobyt. Pracownie tematyczne dają warunki do pracy indywidualnej. Sala Doświadczania Świata stymuluje rozwój dzieci. Wykwalifikowana kadra pracująca w oparciu o najnowsze osiągnięcia psychologii i pedagogiki, gwarantuje osiągnięcie przez dziecko umiejętności potrzebnych w kolejnych etapach życia. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie zabaw mających za zadanie wszechstronną edukację. Zwracamy uwagę na przekazanie dzieciom wartości patriotycznych i regionalnych. Wspieramy rodziców w procesie wychowywania ich dzieci poprzez spotkania o charakterze pedagogizującym i integrującym. Dużą wagę przywiązujemy do przygotowania dziecka do pobytu w Żłobku umożliwiając poznanie placówki w czasie tzw. dni adaptacyjnych. Dziecko jest dla nas najważniejsze i to ono wskazuje opiekunom czego potrzebuje. Staramy się aby Żłobek był miejscem, w którym dziecko czuje się bezpiecznie i chętnie do niego przychodzi. Życzliwość, profesjonalizm, skuteczne metody pracy i komunikowania się to nasz atut.
Historia

Jesteśmy Żłobkiem
z bogatą historią

Historia Żłobka Miejskiego Nr 1 Integracyjnego w Białymstoku sięga 1947 roku. Wtedy powstał protoplasta obecnego Żłobka - Żłobek Dzienny w Białymstoku. Na przestrzeni lat Żłobek zmieniał swoją lokalizację, dzielił się i łączył do 2000 roku, kiedy został Żłobek Miejski Nr 1 Integracyjny - Żłobek Integracyjny. Żłobek w obecnej postaci funkcjonuje od 2004 roku, kiedy powołano Grupę Wczesnej Interwencji.

Skip to content Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.